Приключи проекта „Нови работни места в Телевизия ТУРИЗЪМ”

Приключи проекта „Нови работни места в Телевизия ТУРИЗЪМ”. Проектът се изпълни с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор № BG05M9OP001-1.003-2977. Той включваше разкриването на шест нови работни места в Телевизия ТУРИЗЪМ - гр. София за
...

прочети още
Новини