Назад

Oбява за работа


Уважаеми госпожи и господа,

 

Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001­1.003 с наименование: „Нови работни места в Телевизия Туризъм“ по Договор BG05M9OP001-1.003-2977-C01. по процедура за набиране на проекти   “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ се обръщаме към вас за съдействие за набиране на подходящи кандидати от целевите групи.

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г.,  съфинансирана от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД и има следния приоритет:

Инвестиционен приоритет 3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора,в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ)

 

Кратко описание на проекта:

 

Кратко описание на проектното предложениесе изразява в разкриване на 6 нови работни места 

и шанс за трудова дейност на безработни или неактивни лица до 29г.

 В съответствие с икономическата жизнеспособност накомпанията и нейните потребности от

 Специализиран персонал ще бъдат обявени нови работни места за позиция редактор

 (3 бр.) и сценарист (3 бр.).

 Новите служители ще бъдат наети запериод от 12 месеца, по време на който ще бъдат 

включени в създаването и излъчването на телевизионна продукция сдокументален характер. 

Ангажираността им се свързва с подпомагане заснемането, обработката и разпространението на телевизионни материали на природна и историческа тема, участие в авторски продукции.

 Проектът е с обща продължителност от 15 месеца, 3 от които 

са предназначени за подбор на персонал и 12 за трудова дейност на одобрените кандидати. 

Паралелно тече финансово­отчетна дейност.

След приключване на проектните дейности телевизията се ангажира  да  запази  50% от  новите  работни  места за още 1 година,  като  по  този  начин  осигури устойчивост на заетостта и поетата отговорност.

. Създадените добри практики представляват ценна информация за организации, които искат да предоставят подобни услуги. Кандидатът е инвестирал и продължава да инвестира в създаване на условия за подобряване и повишаване квалификациите на работниците и служителите. В съответствие с това разбиране, екипът на проекта ще направи всичко възможно за широкото разпространение на резултатите от проекта, създадените добри практики с помощта, на които са превъзмогнати възникналите предизвикателства по време на изпълнението на проекта.

 

Обща стойност на проектното предложение 72 196.64 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 72 196.64 лв.

 

Профил на необходимите кандидати:

 

Длъжност: РЕДАКТОР

Месторабота: Телевизия ТУРИЗЪМ, гр.София

Вид трудово правоотношение: трудов договор

 

Общо описание на работата:

1. Подбира и осигурява теми и събития от съответната тематика „туризъм”, в съответствие със зрителския  интерес и стандартите на Тв ТУРИЗЪМ.

Предлага  на главния редактор и продуцента теми за филмиране  в поредиците на ТВТ.

2. Редактира текстови и аудио материали при спазване законовите и вътрешно-нормативни изисквания към съдържанието им, както и нормите на книжовния български език. Осигурява и съгласува с режисьор, главния редактор и продуцента видеоматериали.

3. Когато му е възложено от главен редактор, с екип за отразяване

заснема дадено събитие и присъства при монтажа

4. Поддържа необходимите и създава нови контакти и източници с оглед събирането на многостранна и достоверна информация. Проверява достоверността на събираната информация.

5. Изпълнява и други, конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

 

Изисквания към кандидата:

- Безработни младежи до 29 г.

- Опит на подобна позиция е предимство;

- Лоялност, отговорност, умения за работа в екип.

 

Компанията предлага:

- Работа на пълно работно време;

- Трудов договор;

- Коректно отношение и добри условия на труд.

 

 

Длъжност: СЦЕНАРИСТ

Месторабота: Телевизия ТУРИЗЪМ, гр.София

Вид трудово правоотношение: трудов договор

 

Общо описание на работата:

1. Генерира първична и основа текстова база по теми и събития в основна тема „туризъм”, в съответствие със зрителския  интерес и стандартите на Тв ТУРИЗЪМ. Предлага текстове за различни видоформати на главния редактор и продуцента, пише сценарии за филмиране  впоредиците на ТВТ.

2. Създава текстови материали при спазване законовите и вътрешно-нормативни изисквания към съдържанието им, както и нормите на книжовния български език. Осигурява и съгласува с режисьор, главния редактор и продуцента текстове за програмата на Тв ТУРИЗЪМ.

3. Изпълнява и други, конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

 

Изисквания към кандидата:

- Безработни младежи до 29 г.

- Опит на подобна позиция е предимство;

- Лоялност, отговорност, умения за работа в екип.

 

Компанията предлага:

- Работа на пълно работно време;

- Трудов договор;

- Коректно отношение и добри условия на труд.

 

Информация за контакт:

 

ТЕЛЕВИЗИЯ ТУРИЗЪМ ООД

 

гр. София 1172
район р-н Изгрев
ул. Никола Габровски No 14, ет. 1

 

0887 939 757, gkrumov@gmail.com

 

Поздрави,

 

Георги КРУМОВ

Управител  

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С наименование: "Нови работни места в Телевизия Туризъм"

 
Договор № BG05M9OP001-1.003-2977 по процедура за набиране на проекти “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“

Инвестиционен приоритет 3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора,в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ)

Наименование на процедурата: “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

Кратко описание на проекта:

Телевизия „Туризъм“ е телевизионен канал, който излъчва специализирани продукции в разностранни направления, посветени на България. Ръководството подкрепя професионалното развитие и утвърждаване на талантливи и компетентни кадри като част от своята социална ангажираност. Настоящият израз на установената практика за подкрепа на националните инициативи в тази насока е проектното предложение „Нови работни места в Телевизия Туризъм“, което припознавата идеята за осигуряване на заетост и социално включване на уязвими групи. Проектът предвижда разкриване на 6 нови работни места и шанс за трудова дейност на безработни или неактивни лица до 29 г.

След приключване на проектните дейности телевизията се ангажира да запази 50% от новите работни места за още 1 година, като по този начин осигури устойчивост на заетостта и поетата отговорност.

Изпълнението на проекта ще спомогне за реализирането на основните заложени предизвикателства в ОПРЧР, а именно по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизиране на публичните политики, чрез изграждане на мрежи и партньорства с бизнеса, придобиване на умения и възможност за обучение през целия живот, както и подобряване адаптивността на заетите и качеството на работните места.

Реализацията на настоящата проектна идея има за цел да осигури заетост за уязвими групи на пазара на труда и да подпомогне тяхното социално включване. Избраното целево направление пряко кореспондира с фирмената практика за подкрепа на работната сила и осигуряване на икономическа стабилност и социална активност за служителите. Мисията и визията на телевизионната компания отразяват балансирана ориентация към стопанска устойчивост и отговорно управление на наетия персонал.

Подкрепа за заетост, насърчаване на социалното включване и повишаване на стандарта на живот;

Намаляване на структурната безработица;
Постигане на съответствие между предлагането и търсенето на труд по отношение на умения и квалификация на работната сила;
Осигуряване на възможност за професионална реализация и утвърждаване на пазара на труда за представителите на уязвими групи
Подкрепа за старт в кариерата на младежи до 29 г. и тяхното утвърждаване на пазара на труда.
Поставените целеви акценти се основават на отчетени от ръководството на телевизията реални проблеми, които влияят върху осъществяваната икономическа дейност и ситуацията в страната.
Определените обща и специфични цели и планираните проектни дейности, съответстват на общите и специфични цели на европейско равнище – стратегия „Европа 2020“, относно трудовата заетост, борбата с бедността и социалното изключване. Те кореспондират и с националните приоритети на ОПРЧР.

Проектната инициатива се фокусира върху постигането на следните специфични цели:

- Подкрепа за заетост, насърчаване на социалното включване и повишаване на стандарта на живот;
- Намаляване на структурната безработица;
- Постигане на съответствие между предлагането и търсенето на труд по отношение на умения и квалификация на работната сила;
- Осигуряване на възможност за професионална реализация и утвърждаване на пазара на труда за представителите на уязвими групи
- Подкрепа за старт в кариерата на младежи до 29 г. и тяхното утвърждаване на пазара на труда.
- Поставените целеви акценти се основават на отчетени от ръководството на телевизията реални проблеми, които влияят върху осъществяваната икономическа дейност и ситуацията в страната.

Определените обща и специфични цели и планираните проектни дейности, съответстват на общите и специфични цели на европейско равнище – стратегия „Европа 2020“, относно трудовата заетост, борбата с бедността и социалното изключване. Те кореспондират и с националните приоритети на ОПРЧР.

Обща стойност на проектното предложение: 72 196.64 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 72 196.64 лв.

Продължителност: 15 месеца

 


Share |