Назад

Концерт на хор Космически гласове от България - 30 септември


Женски народен хор „Космически гласове от България“ с диригент Ганчо Гавазов и Музей за Християнско изкуство представят концерт в Криптата на храм-паметника “Св. Александър Невски”.

В подземните сводове на криптата и сред бледите ликове на иконите, в промисъл към света на хората, се създава такова усещане, че човек се чувства приютен и защитен. Всеки, който попадне в спокойствието и тишината на това място, като загърнат в лоно потъва в размисъл дълбоко в себе. Духът се възвисява и ангелски гласове галят душата му.
Това е усещането и когато зазвучат гласовете на певиците от „Космически гласове от България”.
Палитра от силни чувства и емоции, които модулират между размисъл , спокойствие, силно вълнение, желания, мечти, вяра.
В концертът ще прозвучат песни - разкази за любов, щастие тъга, вяра и всички те бликат от извора на богатото ни фолклорно наследство.
Българският народ умее и днес да излива душата си в песен, всяка горест и болка , всяка радост и надежда може да бъде изпята!
***
Women’s folklore choir “Cosmic voices from Bulgaria”, conductor Gancho Gavazov and “Museum of Christian art”, branch of the National Gallery present a concert at the Crypt of “The St.Alexander Nevsky" Cathedral.

Under the underground arches of the crypt and amongst the pale visages of the icons, a feeling of comfort and safety forms. Everybody who happens upon the tranquility and quiet of this place, as if in the womb, is sinks in deep thought. The spirit ascends and angelic voices caress the soul. The same feeling is evoked by the voices of the songstresses of “Cosmic voices from Bulgaria”.
A pallet of sentiments and emotions that vary between reflection, peace, great impact, longing, dreams, faith.
During the concert songs will sound- tales of love, joy, sorrow, faith all of which spout from the well of our plentiful folkloric heritage.
The Bulgarian people to this day are familiar with pouring their soul into song, every tribulation and ache, every delight and hope can be sung!


Share |