Река Tунджа е една от най-дългите и пълноводни реки в България, ляв приток а Марица, чийто водосборен басейн от 7 880 кв.км обхваща южните склонове на Централна Стара планина, част от Подбалканските котловини, части от Сърнена Средна гора и Тракийската низина. На нея са и два от големите язовири у нас – „Копринка” и „Жребчево”, което е предпоставка за развитие на риболовния туризъм и спортният риболов в частност.

Тунджа извира от централните части на Стара планина и водите й се използват предимно за напояване. Реката е пълноводна през пролетта, когато се топят снеговете в планините и маловодна през лятото. По развитата речна мрежа на реката жосвен двата големи язовира са изградени и мноество микро язовири, както и няколко рибовъдни станции.

Така възможният улов по река Тунджа е доста богат - бибан, мряна – бяла и черна, бяла риба, канален сом, каракуда, костур, лин, морунаш, платика, распер, речен кефал  или клен, скобар, сом, уклей, червеноперка, бабушка и дори два вида пъстърва – особено в горното поречие на реката. Подходящи за риболов са и напоитените канали, ползващи води от Тунджа, в землищата на селата Овощник и Ягода, разположени между градовете Казанлък и Стара Загора.

 

Текст Телевизия Туризъм, снимки в галерията - архив на Телевизия Туризъм, видео – Телевизия Туризъм