С наименование: "Нови работни места в Телевизия Туризъм"

 
Договор № BG05M9OP001-1.003-2977 по процедура за набиране на проекти “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“

Инвестиционен приоритет 3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора,в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ)

Наименование на процедурата: “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

Кратко описание на проекта:

Телевизия „Туризъм“ е телевизионен канал, който излъчва специализирани продукции в разностранни направления, посветени на България. Ръководството подкрепя професионалното развитие и утвърждаване на талантливи и компетентни кадри като част от своята социална ангажираност. Настоящият израз на установената практика за подкрепа на националните инициативи в тази насока е проектното предложение „Нови работни места в Телевизия Туризъм“, което припознавата идеята за осигуряване на заетост и социално включване на уязвими групи. Проектът предвижда разкриване на 6 нови работни места и шанс за трудова дейност на безработни или неактивни лица до 29 г.

След приключване на проектните дейности телевизията се ангажира да запази 50% от новите работни места за още 1 година, като по този начин осигури устойчивост на заетостта и поетата отговорност.

Изпълнението на проекта ще спомогне за реализирането на основните заложени предизвикателства в ОПРЧР, а именно по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизиране на публичните политики, чрез изграждане на мрежи и партньорства с бизнеса, придобиване на умения и възможност за обучение през целия живот, както и подобряване адаптивността на заетите и качеството на работните места.

Реализацията на настоящата проектна идея има за цел да осигури заетост за уязвими групи на пазара на труда и да подпомогне тяхното социално включване. Избраното целево направление пряко кореспондира с фирмената практика за подкрепа на работната сила и осигуряване на икономическа стабилност и социална активност за служителите. Мисията и визията на телевизионната компания отразяват балансирана ориентация към стопанска устойчивост и отговорно управление на наетия персонал.

Подкрепа за заетост, насърчаване на социалното включване и повишаване на стандарта на живот;

Намаляване на структурната безработица;
Постигане на съответствие между предлагането и търсенето на труд по отношение на умения и квалификация на работната сила;
Осигуряване на възможност за професионална реализация и утвърждаване на пазара на труда за представителите на уязвими групи
Подкрепа за старт в кариерата на младежи до 29 г. и тяхното утвърждаване на пазара на труда.
Поставените целеви акценти се основават на отчетени от ръководството на телевизията реални проблеми, които влияят върху осъществяваната икономическа дейност и ситуацията в страната.
Определените обща и специфични цели и планираните проектни дейности, съответстват на общите и специфични цели на европейско равнище – стратегия „Европа 2020“, относно трудовата заетост, борбата с бедността и социалното изключване. Те кореспондират и с националните приоритети на ОПРЧР.

Проектната инициатива се фокусира върху постигането на следните специфични цели:

- Подкрепа за заетост, насърчаване на социалното включване и повишаване на стандарта на живот;
- Намаляване на структурната безработица;
- Постигане на съответствие между предлагането и търсенето на труд по отношение на умения и квалификация на работната сила;
- Осигуряване на възможност за професионална реализация и утвърждаване на пазара на труда за представителите на уязвими групи
- Подкрепа за старт в кариерата на младежи до 29 г. и тяхното утвърждаване на пазара на труда.
- Поставените целеви акценти се основават на отчетени от ръководството на телевизията реални проблеми, които влияят върху осъществяваната икономическа дейност и ситуацията в страната.

    Определените обща и специфични цели и планираните проектни дейности, съответстват на общите и специфични цели на европейско равнище – стратегия „Европа 2020“, относно трудовата заетост, борбата с бедността и социалното изключване. Те кореспондират и с националните приоритети на ОПРЧР.

    Обща стойност на проектното предложение: 72 196.64 лв.
    Размер на безвъзмездната финансова помощ: 72 196.64 лв.

    Продължителност: 15 месеца